Voorwaarden

Privé sauna en B&B Bora Bora
Algemene voorwaarden
Voorwaarden : Prive Sauna
Algemene voorwaarden BVBA Sauna BoraBora

Om een goede service aan al onze klanten te garanderen, zijn wij zo vrij u te vragen om de volgende regels in acht
te nemen.

Een gemaakte reservatie, telefonisch, via mail of ter plaatse wordt steeds als definitief beschouwd. Wij werken nooit
met opties.

1. Inhoud overeenkomst.

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – BVBA
Sauna Bora Bora, Dorpsstraat 97, 2960 Brecht, België – en de huurder (de klant) die het persoonlijk genotsrecht van
de ruimtes van Sauna Bora Bora huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.
1.2 De Privé sauna units zijn voorzien van een zwembad of infrarood sauna en stortemmer, Finse sauna, stoomcabine,
jacuzzi, koude en warme regendouches, relaxruimte en minibar. Prive te huren vanaf 2 personen.

2. Reservaties.

2.1 Een reservatie kan op de volgende 4 manieren gebeuren: aan onze infobalie tijdens de openingsuren, per
telefoon, per email of via onze online agenda. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege
dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden.
2.2 Iedere reservatie zal door ons worden bevestigd via email, daarom verzoeken wij u bij reservatie uw
GSM-nummeren
e-mailadres mee te delen.
2.3 Uw reservatie wordt door Sauna Bora Bora steeds als definitief beschouwd, ongeacht op welke wijze deze
reservatie werd gemaakt : Ter plaatse, telefonisch, via de online-agenda, of via mail.
2.4 Bij een last minute reservatie dient u de volledige som ter plaatse cash te betalen.
2.5 Bent u in het bezit van een Cadeaubon, gelieve dit tijdens het maken uw reservatie te melden en de bon steeds
mee te brengen.
2.6 Aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt en nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen of
pakketten in arrangement vorm.

3. Tarieven

3.1 De prijs is afhankelijk van het aantal personen, het aantal uur en het tijdstip. Behoudens andersluitende
overeenkomst zijn deze tarieven van toepassing. De tarieven zijn per uur – minimaal 2uur en telkens per shift van
2uur.
3.2 Voor reservaties die eindigen na 00.00 u en op door ons bepaalde topdagen rekenen wij een speciaal tarief aan,
zie openingsuren meestal is dit een supplement van € 5,- per uur.
Last minutes, meestal aangegeven in het oranje op de website hebben steeds dezelfde prijs. Enkel wanneer dit
duidelijk werd aangegeven op de website kunnen er uitzonderlijk acties of kortingen gegeven worden. Deze actie of
korting is enkel geldig wanneer u hiervan een print-out meebrengt.

4. Voorschot.

4.1 De huurovereenkomst gaat steeds door en is steeds definitief, ook wanneer er geen voorschot werd betaald.
4.2 Als er tussen de reservatiedatum en verbruiksdatum meer dan 4 kalenderdagen zijn, dient de verbruiker het
voorschot onmiddellijk over te maken, dit op de dag dat de reservatie werd gemaakt.
4.3 Als er tussen de reservatiedatum en verbruiksdatum minder dan 4 kalenderdagen zijn, dient de verbruiker het
voorschot op de dag van de reservatie cash te betalen.
4.4 Het voorschot kan men op 2 manieren betalen. Via een overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding
van uw reserveringsnummer of cash ter plaatse.
4.5 Als de klant gebruik maakt van een overschrijving, waarvan de mogelijkheid bestaat dat dit niet de dag van
reservatie op onze rekening staat, dient hij/zij hiervan een bewijs door te mailen of mee te brengen en voor het
complex in gebruik wordt genomen te tonen aan de onthaalverantwoordelijke.
4.6 Sauna Bora Bora behoudt zich het recht om de reservatie van de klant éénzijdig te annuleren indien één van de
bepaalde voorwaarden , hier besproken, niet voldaan zijn.
4.7 Sauna Bora Bora betaalt geen voorschotten terug, enkel en alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen wel:
- Het voorschot van klant werd niet op tijd op de rekening van Sauna Bora Bora ontvangen en de klant bracht op
het moment van de sessie geen bewijs van betaling mee zodat hij/zij het totaalbedrag als nog ter plaatse diende te
betalen.
- Sauna Bora Bora diende de reservatie wegens een technisch defect of een andere onbepaalde reden, te annuleren
of te wijzigen.
4.8 Voorschotten worden,indien bovenstaande uitzonderlijke punten van toepassing zijn, zonder intresten, ten laatste
de 60e kalenderdag, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terug betaald.
4.9 Sauna Bora Bora behoudt zich het voorrecht om reservaties eenzijdig te annuleren indien volgens onze, of een
andere database, een klant zich bij eerder gemaakte reservaties niet hield aan de gemaakte afspraken.
4.10 Als de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie , stellen wij, zonder in gebreke stelling, een
interest van 12% aan, verschuldigd vanaf de verbruiksdatum, alsook een eenmalige forfaitaire schadevergoeding.

5. Annulatie.

5.1 Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de afspraak, dit zonder kosten. In het
geval u toch annuleert binnen de 7 kalenderdagen, stellen wij een forfaitaire schadevergoeding van 100% aan. Het
tijdstip waarop de annulatie mail verzonden is zal als bewijs genomen worden. U kan uw reservatie zelf annuleren via
de website, maar ook dan blijven onze voorwaarden van toepassing.
5.2 Voorschotten worden nooit terug betaald, indien u een annulatie doet van een reservatie die langer dan 7
kalenderdagen op voorhand valt, dient u de reservatie diezelfde dag te verplaatsen, zoniet vervalt uw voorschot. De
reservatie kan slechts 1 keer verplaatst worden.
5.3 Bent u te laat, om welke reden dan ook, dan brengen wij geen bedrag in mindering.
5.4 Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100 % van de door u gemaakte reservatie over te
maken op ons rekeningnummer. Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt
om een extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende intresten à rato 12% per jaar, alsook een forfaitair
schadebeding van 15% met een minimum van 75 Euro zullen u tevens worden aangerekend.
5.5 Wij houden ons altijd aan dezelfde regels, voor iedereen en houden daarom geen rekening met prive redenen.

6. Saldo betaling na gebruik sauna.

6.1 Bij het verlaten van de saunaruimte vragen wij u om de afspraakuren te respecteren. Per 10 min dat u het
complex te laat verlaat zullen wij u een supplement van € 20 aanrekenen.
6.2 Na gebruik van de sauna wordt het resterende bedrag, incl extra verbruik, onmiddellijk cash ter plaatse
afgerekend.
6.3 Wanneer wij merken dat u eigen drank of voeding in het complex heeft genuttigd zullen wij een schadevergoeding
van € 20 aanrekenen.

7 Cadeaubonnen.

7.1 Cadeaubonnen kunnen via onze site, per telefoon of aan onze infobalie worden aangekocht.
7.2 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer en de verificatiecode van de
cadeaubon door te geven. Bij niet nakomen van de gemaakte afspraak vervalt de cadeaubon.
7.3 U dient steeds de vervaldatum van de cadeaubon te respecteren, bonnen die verbruikt worden tot 1 maand na
vervaldatum behouden 50 % van hun waarde, bonnen die langer dan 1 maand vervallen zijn verliezen hun waarde.
7.4 Cadeaubonnen kunnen enkel verlengd worden met max 3 maanden, dit moet doorgegeven worden VOOR de
vervaldatum van de cadeaubon, na vervaldatum kan een cadeaubon NIET meer verlengd worden.
7.5 Eventuele prijsstijgingen zullen doorgerekend worden.
7.6 Het door de schenker betaalde bedrag is de waarde van de bon.. Opgelet, op bepaalde topdagen telt een ander
tarief, het kan dus zijn dat er bij uw cadeaubon een supplement zal aangerekend worden.

8. Veiligheid, hygiëne en gezondheid.

8.1 Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar, zijn steeds vergezeld van tenminste 2 volwassen die minstens de leeftijd
van 21 jaar hebben bereikt. Jongeren vanaf 16 jaar hoeven niet vergezeld te worden van een volwassene.
8.2 Jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden verplicht een zwempamper te dragen.
8.3 Het salon moet droog gebruikt worden, het is verplicht een droge handdoek onder u te leggen.
8.4 Dranken zijn in onze zaak te verkrijgen. Het is ten strengste verboden om eigen drank en/of voeding mee te
brengen.
8.5 Elke bader moet een stortbad nemen alvorens een van de faciliteiten in gebruik te nemen.
8.6 Na ieder gebruik van de sauna en/of stoomcabine is het verplicht te douchen, dit om transpiratievocht uit het
zwembad en uit de whirlpool te houden.
8.7 Om hygiënische redenen zit u in de sauna steeds op een handdoek, ook de voeten worden op een handdoek
geplaatst. Badslippers zijn steeds verplicht.
8.8 Eucalyptus mag u enkel verdund met water op de kachel van de sauna gieten, dit met de lepel om brandgevaar te
voorkomen.
8.9 Het is ten strengste verboden producten aan de jacuzzi of aan het zwembad toe te voegen, indien u dit toch doet
zullen alle kosten hieromtrent doorgerekend worden naar u (een nieuwe elektrode kost al snel €900,-)
8.10 Toegang voor dieren is absoluut verboden.
8.11 Wanneer de vloer extreem nat werd gemaakt, moet deze na afloop van uw sessie terug droog gemaakt te
worden met de aftrekker. Dit is niet om het ons gemakkelijk te maken maar om ons de mogelijkheid te bieden een
droge vloer aan de volgende klanten aan te bieden.
8.12 Fotoshoot : Een gewone fotoshoot is toegelaten. Onderwaterfoto’s nemen kan enkel met een gewone onderwatercamera.
Materiaal mee in het zwembad nemen, zoals een statief, perslucht, zwemvliezen, meubilair e.d. is absoluut
niet toegelaten en ten strengste verboden. U dient steeds bij uw boeking te vermelden dat u een fotoshoot wenst te
houden in ons privé sauna complex. Indien u de foto’s wenst te gebruiken voor publicatie op een website of andere
media, dienen deze foto’s altijd eerst aan ons getoond te worden, pas na onze goedkeuring kan u de foto’s van onze
infrastructuur gebruiken.

9. Aansprakelijkheid.

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. U huurt het complex volledig privé , volledig op eigen
verantwoordelijkheid.
9.2 Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers.
9.3 De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt te zijn voor zichzelf, of voor anderen de toegang
tot de unit te verbieden. (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, enz..)
9.4 In ieder saunacomplex is steeds een noodtelefoon, alsook een noodknop aanwezig.
9.5 Verloren of vergeten voorwerpen houden we maximaal 1 maand bij, daarna schenken we deze aan een goed doel.
9.6 Het Belgisch irecht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en
op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement
van Antwerpen bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover
te oordelen.

Zijn er tijdens uw verblijf problemen, vertel ze ons en wij trachten deze dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wij danken U voor de aandacht waarmee U deze nota gelezen hebt.

Het hele sauna Borabora Team wenst u een aangenaam en veilig verblijf toe