Voorwaarden

Privé sauna en B&B Bora Bora
Algemene voorwaarden

Om een goede service aan al onze klanten te garanderen, zijn wij zo vrij u te vragen om de volgende regels in acht
te nemen.

Een gemaakte reservatie, telefonisch, via mail of ter plaatse wordt steeds als definitief beschouwd. Wij werken nooit
met opties.

Art. 1: De Voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – BV Sauna Bora Bora, Dorpsstraat 97, 2960 Brecht, België – en de klant die het persoonlijk genotsrecht van
de ruimtes van Sauna Bora Bora bekomt voor een zekere tijd tegen een nader te bepalen prijs. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle bezoeken aan SAUNA BORA BORA aan de volgende voorwaarden onderworpen.  De toepassing van de algemene voorwaarden van SAUNA BORA BORA worden door de klant aanvaard door het beroep te doen op de diensten van SAUNA BORA BORA. Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de klant via de website en afgeleverd bij elke reservatie op een duurzame dragen. De klant heeft kennis genomen van deze voorwaarden en heeft hiermee ingestemd.  

1.2 De Privé sauna units zijn voorzien van een zwembad of infrarood sauna en stortemmer, Finse sauna, stoomcabine, jacuzzi, koude en warme regendouches, relaxruimte en minibar. Prive te huren vanaf 2 personen.

Art. 2:  De Overeenkomst en Reservaties

2.1. De overeenkomst kan bestaan uit reservatie of aankoop van producten.  
2.2 Een reservatie kan op de volgende 4 manieren gebeuren: 1) aan onze infobalie tijdens de openingsuren, 2) per telefoon, 3) per email of 4) via onze online agenda. Van zodra de reservatie is bevestigd, komt de overeenkomst tot stand. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat de klant zich akkoord verklaart met de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden.  SAUNA BORA BORA bevestigt steeds de gesloten overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, binnen een redelijke termijn na periode van de reservatie, zijnde het sluiten van de overeenkomst. Deze gegevensdrager, zijnde een e-mail, dewelke door de consument kan worden opgeslagen en aldus steeds worden geraadpleegd omvat alle gegevens van de reservatie,  identiteit van de klant, het tijdstip van de reservatie, de duur van het gebruik en genot van de accommodatie, de aard van de accommodatie, het akkoord van de consument met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst en de erkenning van de algemene voorwaarden, zulks bij toepassing van art. VI.46 § 7 WER.

2.3 Iedere reservatie zal door SAUNA BORA BORA worden bevestigd via email, daarom verzoekt SAUNA BORA BORA bij reservatie het GSM-nummer en e-mailadres van de klant mee te delen.

2.4 De reservatie wordt door SAUNA BORA BORA steeds als definitief beschouwd, ongeacht op welke wijze deze reservatie werd gemaakt : Ter plaatse, telefonisch, via de online-agenda, of via mail.

2.5 Bij een last minute reservatie dient de volledige som ter plaatse contant te betalen.

2.6 Is de klant in het bezit van een Cadeaubon, dan dient deze tijdens het maken  van de reservatie te worden bijgebracht.

2.7 Aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt en nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen of pakketten in arrangement vorm.
2.8.  Indien de klant een aankoop doet via de website of telefonisch voor niet beroepsmatige doeleinden, kan hij afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, zonder nadere motivering en zonder kosten. De klant dient de herroeping te doen aan het adres van SAUNA BORA BORA per e-mail.  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reservaties binnen de 7 dagen of last-minute reservaties.  Evenmin is dit recht van toepassing op reeds verbruikte goederen en diensten. SAUNA BORA BORA houdt zich het recht voor reservaties te weigeren en zal de klant hieromtrent per e-mail informeren.  Indien de klant uit hoofde van de overeenkomst een vordering tot terugbetaling heet tegenover SAUNA BORA BORA, heeft de klant recht op dezelfde vergoeding in geval SAUNA BORA BORA in gebreke zou blijven de terugbetaling uit te voeren nadat zij hiertoe door de klant werd aangemaand.

Art. 3: Prijzen en Tarieven

3.1 De prijs is afhankelijk van het aantal personen, het aantal uur en het tijdstip. Behoudens andersluitende overeenkomst zijn deze tarieven van toepassing. De tarieven zijn per uur – minimaal 2uur en telkens per shift van
2 uur.
3.2. Voor de reservatie ziet de klant bij een online boeking de prijs die voor elke dienst wordt aangerekend.  Indien de klant alle stappen online voltooit om de reservatie te bevestigen, ontvangt hij een bevestigingsmail let het bedrag, zijnde de prijs met al dan niet het te betalen voorschot. 
3.3 Voor reservaties die eindigen na 00.00 u en op door ons bepaalde topdagen (o.a. feestdagen) rekent SAUNA BORA BORA een bijzonder supplement aan, meer bepaald een prijsverhoging tussen de 5,00 en 50,00 Euro per uur.  Last minutes, aangegeven in het oranje op de website hebben steeds dezelfde prijs. Uitzonderlijk worden kortingen verleend. Een bijzondere prijsactie of korting is uitsluitend geldig wanneer de klant een print-out bijbrengt.
3.4. Consumpties aangekocht door de klant ter plaatse zijn nooit in de prijs begrepen en worden steeds afzonderlijk afgerekend.
3.5. De prijzen van SAUNA BORA BORA zijn steeds inclusief BTW voor de particuliere klanten. Voor Ondernemingen zijn de prijzen exclusief BTW.

Art. 4: Voorschot en Betaling

4.1 De gebruiksovereenkomst is steeds geldig en definitief, ook wanneer er geen voorschot werd betaald. De betaling van het voorschot maakt geen opschortende voorwaarde uit.  De omvang van het voorschot wordt bepaald op het ogenblik van de reservatie, doch beloop minstens 50% van de bedongen prijs.

4.2 Als er tussen de reservatiedatum en gebruiksdatum meer dan 4 kalenderdagen verlopen, dient de gebruiker het voorschot onmiddellijk over te maken, dit op de dag dat de reservatie werd gemaakt.

4.3 Als er tussen de reservatiedatum en gebruiksdatum minder dan 4 kalenderdagen verlopen, dient de gebruiker het voorschot op de dag van de reservatie contant te betalen.

4.4 Het voorschot kan men op 2 manieren betalen. Via een overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding van het reservatienummer of  contant ter plaatse.

4.5 Als de klant gebruik maakt van een overschrijving, waarvan de mogelijkheid bestaat dat dit niet de dag van reservatie op onze rekening staat, dient hij/zij hiervan een bewijs door te mailen of mee te brengen en voor het complex in gebruik wordt genomen te tonen aan de onthaalverantwoordelijke.

4.6 SAUNA BORA BORA behoudt zich het recht om de reservatie van de klant éénzijdig te annuleren indien één van de bepaalde voorwaarden , hier besproken, niet voldaan zijn.

4.7 SAUNA BORA BORA betaalt geen voorschotten terug, enkel en alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen wel:
- Het voorschot van klant werd niet op tijd op de rekening van SAUNA BORA BORA ontvangen en de klant bracht op het moment van de sessie geen bewijs van betaling mee zodat hij/zij het totaalbedrag als nog ter plaatse diende te betalen.
- SAUNA BORA BORA diende de reservatie wegens een technisch defect of een andere onbepaalde reden, te annuleren of te wijzigen.

4.8 Voorschotten worden,indien bovenstaande uitzonderlijke punten van toepassing zijn, zonder intresten, ten laatste de 60e kalenderdag, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terug betaald.

4.9 SAUNA BORA BORA behoudt zich het recht voor om reservaties eenzijdig te annuleren indien volgens onze, of een andere database, een klant zich bij eerder gemaakte reservaties niet hield aan de gemaakte afspraken.

4.10 Als de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie , is de klant – zonder nadere ingebrekestelling – een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaand saldo alsmede een voorzienbare forfaitaire schadevergoeding van 10% op het saldo.

Art. 5: Annulatie

5.1 Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de afspraak, dit zonder kosten. De klant is niet meer gerechtigd om de reservartie te annuleren, binnen de 7 dagen na de gereserveerde sessie.
5.2.. De klant kan de reservatie zelf annuleren via de website, maar ook dan blijven onze voorwaarden van toepassing. De annulatie dient alleszins schriftelijk te gebeuren via e-mail. 
5.2 Voorschotten worden nooit terug betaald, indien de annulatie geschiedt binnen de 7 dagen na reservatiedatum.
5.3. De reservatie kan slechts 1 keer verplaatst worden, zulks in functie van de beschikbare data en na goedkeuring door SAUNA BORA BORA.

5.4. Laattijdigheid op de reservatie resulteert niet in een verlenging van de gereserveerde duur.
5.5. Indien de klant niet komt opdagen (no-show) op de geresevereerde datum, is deze de prijs verschuldigd. 

5.6. De klant kan zich niet beroepe op situaties zoals ziektes, slecht weer, autopech, zwangerschap om een annulatie te rechtvaardigen.
5.7. Indien SAUNA BORA BORA geenszins haar verbintenissen nakomt, gelden dezelfde bepalingen evenzeer voor haar.

Art. 6: Betaling

6.1 Bij het verlaten van de saunaruimte vraagt SAUNA BORA BORA de klant om de afspraakuren te respecteren. Per 10 min dat u het complex te laat verlaat zullen wij u een supplement van € 20 aanrekenen.

6.2 Na gebruik van de sauna wordt het resterende bedrag, incl. extra verbruik, onmiddellijk contant ter plaatse afgerekend.

6.3 Het is verboden eigen voedingsmiddelen of dranken mee te nemen in het sauna-welnesscomplex. Een overtreding op deze bepaling, geeft aanleiding tot het doen verwijderen van deze voedingsmiddelen en dranken en een schadevergoeding van minstens 20,00 Euro per inbreuk.
6.4. Facturen gericht aan Ondernemingen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen Het niet betalen van de facturen op de vervaldatum, geven van rechtswege aanleiding tot het betalen van een verwijlintrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag.  Elke begonnen maand, geldt als een volledige maand.  Het niet betalen van 1 factuur, maakt alle nog niet eisbare facturen t.a.v. de klant van rechtswege eisbaar. Facturen dienen op straffe van verval te worden geprotesteerd binnen de 5 dagen.

Art. 7: Cadeaubonnen

7.1 Cadeaubonnen kunnen via de website, per telefoon of aan onze infobalie worden aangekocht.

7.2 Indien de klant in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer en de verificatiecode van de cadeaubon door te geven. Bij niet nakomen van de gemaakte afspraak vervalt de cadeaubon.

7.3 De klant dient steeds de vervaldatum van de cadeaubon te respecteren, bonnen die verbruikt worden tot 1 maand na vervaldatum behouden 50 % van hun waarde, bonnen die langer dan 1 maand vervallen zijn verliezen hun waarde.

7.4 Cadeaubonnen kunnen enkel verlengd worden met max 3 maanden, dit moet doorgegeven worden voorafgaand de vervaldatum van de cadeaubon, na vervaldatum kan een cadeaubon niet meer verlengd worden.

7.5 Eventuele prijsstijgingen zullen doorgerekend worden, doch slechts ten belope van maximaal 15% van de overeengekomen prijs. 

7.6 Cadeaubonnen zijn steeds te gebruiken door de klant.  Indien een cadaubon wordt gebruikt op een bijzondere evenement of feestdag, kan door SAUNA BORA BORA een supplement worden aangerekend.

Art. 8: Huisregels

8.1 Kinderen en jongeren tot en met 16 jaar, zijn steeds vergezeld van tenminste 2 volwassen die minstens de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
8.2 Jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden verplicht een zwempamper te dragen.

8.3 Het salon moet droog gebruikt worden, het is verplicht een droge handdoek onder uw lichaam te leggen.

8.4 Dranken zijn in onze zaak te verkrijgen. Het is ten strengste verboden om eigen drank en/of voeding mee te brengen.

8.5 Elke bader moet een stortbad nemen alvorens een van de faciliteiten in gebruik te nemen, zulks op straffe uigezet te worden.

8.6 Na ieder gebruik van de sauna en/of stoomcabine is het verplicht te douchen, dit om transpiratievocht uit het zwembad en uit de whirlpool te houden.

8.7 Om hygiënische redenen zit de klant in de sauna steeds op een handdoek, ook de voeten worden op een handdoek geplaatst. Badslippers zijn steeds verplicht.

8.8 Eucalyptus of andere essentiële oliën mag de klant enkel verdund met water op de kachel van de sauna gieten, dit met de lepel om brandgevaar te
voorkomen.

8.9 Het is ten strengste verboden producten aan de jacuzzi of aan het zwembad toe te voegen, indien de klant dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorgerekend worden (een nieuwe elektrode kost al snel €900,-)

8.10 Toegang voor dieren is absoluut verboden.

8.11 Wanneer de vloer extreem nat werd gemaakt, moet deze na afloop van de sessie terug droog gemaakt te worden met de aftrekker. 

8.12 Fotoshoot : Een gewone fotoshoot is toegelaten. Onderwaterfoto’s nemen kan enkel met een gewone onderwatercamera.
 Materiaal mee in het zwembad nemen, zoals een statief, perslucht, zwemvliezen, meubilair e.d. is absoluut niet toegelaten en ten strengste verboden. De klant dient steeds bij de reservatie te vermelden dat een fotoshoot zal worden georganiseerd in de privé sauna complex. Indien de klant de foto’s wenst te gebruiken voor publicatie op een website of andere
media, dienen deze foto’s altijd eerst aan SAUNA BORA BORA getoond te worden en haar schriftelijke instemming te worden bekomen.
8.13. Gebruik van psychotrope stoffen zal aanleiding geven tot contactname met de politiediensten.  Indien de goede naam van SAUNA BORA BORA wordt geschonden door de klant, zal SAUNA BORA BORA gerechtigd zijn een schadevergoeding te vorderen, dewelke forfaitair wordt begroot op minstens 5.000,00 Euro.

Art. 9 Aansprakelijkheid & Klachten

9.1 SAUNA BORA BORA  is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. De klant huurt het complex volledig privé , volledig op eigen verantwoordelijkheid. SAUNA BORA BORA is geenszins aansprakelijk voor lestelschade of gelijk welke andere schade die de klant zou ondervinden door het saunabezoek.  De klant is ten volle verantwoordelijk voor diens eigen gezondheidstoestand en de gevolgen van het gebruik van de accommodatie van SAUNA BORA BORA op diens lichamelijke toestand.  De klant staat aldus in voor het correct gebruik van de accomoatie, dewelke hem/haar gekend is.

9.2 SAUNA BORA BORA is evenin aansprakelijk voor schade aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers. De klant blijft bewaker van de eigen goederen. SAUNA BORA BORA is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

9.3 De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt te zijn voor zichzelf, of voor anderen de toegang tot de unit te verbieden. (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, enz..)

9.4 In ieder saunacomplex is steeds een noodtelefoon, alsook een noodknop aanwezig.

9.5 Verloren of vergeten voorwerpen houdt SAUNA BORA BORA maximaal 1 maand bij.
9.6. Klachten dienen, op straffe van verval,  binnen de 5 werkdagen te worden gericht aan SAUNA BORA BORA en zulks per e-mail.  Een klacht schort de betalingsverbintenis niet op.


Art. 10: Overmacht

SAUNA BORA BORA is niet gehouden tot enige verplichting indien zij hiertoe gehinderd is door omstandigheden, onafhankelijk van haar wil.  Onder overmacht wordt voorzien naast hetgeen wat wettelijk is bepaald en wat in de rechtspraak hieromtrent wordt voorzien.  Meer bepaald technisch storingen,  oorlog, brand, epidemieën, en de hiermede gepaard gaande maatregelen zoals opgelegd door de overheid, stakingen.  Het gaat om omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst blijven of tijdelijk verhinderen alsmede om omstandigheden die op het ogenblik van het contracteren niet voorzienbaar waren.  In het geval van overmacht of imprevisie kan SAUNA BORA BORA haar verbintenissen opschorten, dan wel doen beëindigen zonder dat de klant gerechtigd is op enige schadevergoeding.  In het laatste geval zal het voorschot betaald door de klant worden terugbetaald.

Art. 11: Persoonsgegevens en Bescherming

SAUNA BORA BORA verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd° 27.4.2016.  SAUNA BORA BORA is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. SAUNA BORA BORA zet zich in om de gegevens van de klant te beschermen en te beheren in alle transparantie De persoonsgegevens zullen niet worden verspreid, doch uitsluitend worden gehanteerd voor de commerciële doelenden van SAUNA BORA BORA. De klant kan ten allen tijde verzoeken zijn gegevens aan te passen dan wel te doen verwijderen.

Art. 12: Toepasselijk recht en forumbeding

Het Belgisch recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en
op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (incluis de Vrederechter van het kanton Brasschaat) bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen

Zijn er tijdens uw verblijf problemen, vertel ze ons en wij trachten deze dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wij danken U voor de aandacht waarmee U deze nota gelezen hebt.

Het hele sauna Borabora Team wenst u een aangenaam en veilig verblijf toe